bt_logo
bt_logo
bt_logo

Start
 with the Goal

The Future of Energy will be Blue

Blue Thing hjälper till med ny modern teknologi för att minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt reducera bränslekostnader


Fossila bränslen förorenar den lokala miljön där de används och bidrar till den globala uppvärmningen. Vagnparker och industriella processer kan vara en del av problemet eller en del av lösningen. Om du vill förbättra din miljöprofil kan du överväga en optimering i dina förbränningsprocesser med produkter och med omfattande support från Blue Thing.
Teknik som katalysator för att uppnå

Minskning av utsläpp

Ofullständig förbränning, friktionsförluster och dålig bränslekvalitet står för mer än 30 procent av de globala utsläppen. Modern teknik med hjälp av Blue-Thing Nano Teknologi med oljeinsats, vätgasteknik och filterteknik kan minska dessa förluster. Dessa tekniker kommer att vara drivkraften för framtidens lägre utsläpp. Behovet av att minska kostnaderna från förbränningsprocesser inom alla industrisektorer är nyckeln till att säkra driften för framtiden. För att uppfylla de allt högre kraven för att genomföra miljöförbättringar för ditt företag och samtidigt höja företagets gröna profil för att därigenom öka trovärdigheten hos era kunder så har vi nu möjligheten att leverera de lämpligaste strategierna och teknisk utrustning för att erhålla reducering av bränslekostnaderna och samtidigt genomföra minskningar av utsläpp.
Industri
En exceptionell teknik som levereras till världsscenen, för att optimera den industriella kontinuerliga förbränningsprocessen genom en Vätgas-Cell för optimering av kontinuerlig förbränning inom industrin. Vår Vätgas-Cell är en banbrytande innovation som skapar nya möjligheter i industrisamhällen och omvandlar den väletablerade industriella förbränningsprocessen, för bättre och effektivare affärsresultat.
Transport
Blue Thing Nano Teknologi resulterar i mindre friktion i förbränningsmotorer och transmissioner.

Combustion Efficiency
Extremt dyr energiförbrukning samt ökade lokala föroreningar är kärnan på företagens problem idag och kräver en revidering av de olika energisystemen som används. Det är ett enormt arbete med att försöka uppnå och säkra en bärkraftig framtid för våra företag. Det är därför som teknologiutvecklingen inom Blue Thing blivit en realitet och en nödvändig komponent så som en komplettering vid olika förbränningsprocesser för att höja den generella effektiviteten betydligt.

Vår service

Utöver bränslekostnader och smörjmedelskostnader spelar även underhållskostnader stor roll i den totala kostnadsbilden för motorer. Baserat på erfarenhet sätter motortillverkarna fasta intervaller för att säkerställa kontinuerlig drift av alla typer av motorer.

Erfarenheten visar också att det ofta är viktigt att få tidig information om nödvändiga underhållsåtgärder som börjar utvecklas inför ett serviceintervall. Det är ofta små avvikelser som yttrar sig i ökad bränsleförbrukning eller uppkomsten av minskad smörjmedelskvalitet. En oljekontroll tar inte mer än fyra dagar från provtagning till ett certifierat testresultat. Det innebär att en liten provtagning kommer att spara många tiotusentals kronor i underhållskostnader och stillestånd av transportfordon, maskiner eller fartyg.

Å andra sidan är det ofta inte nödvändigt att utföra en komplett service som inte bara är krävande på kostnadssidan, utan också ofta onödig. En konstant mätning av bränsleförbrukning och oljekvalité kan ge tillräcklig teknisk information om motorns tillstånd.

Blue Thing har lång erfarenhet av procedurer kring bränslemätning och efter installation av bränslemätsystem. Det handlar även om IT-tjänst som ger all nödvändig förbrukningsinformation till styrhytten och till rederiets kontor på land. Alla förbruknings- och driftdata kan visualiseras och anpassas efter användarens behov.

Med emissionsminskning i åtanke för alla typer av motorer utför vi emissionsmätningar med Testo mätsystem som är officiellt godkända för att mäta alla viktiga gaser i avgaserna. Den ska ge viktig information om det är möjligt att minska kostnaderna enligt regelverket. I samband med vår oljetillsats kan vi alltså erbjuda en tjänst som kan sänka driftskostnaderna på en större område mer än bara själva bränslekostnaderna.
.
Våre produkter
Blue Thing Norway AS
Rypeveien 18, 9015 Tromsø, Norway
Phone: +47 47657287
© 2021 Blue Thing Group AB- All rights reserved 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.