bt_logo
bt_logo
bt_logo

Våre tekniske tjennester

Ved siden av drivstoffkostnader og smøremiddel kostnader, spiller også vedlikeholdskostnader en stor rolle i det totale kostnadsbildet fra motorer. Basert på erfaringer setter motorprodusenter faste intervaller for å sikre en kontinuerlig drift av alle typer motorer.

Erfaringer viser også at det er ofte viktig å få tidlig informasjoner om nødvendige vedlikeholdstiltak som begynner å utvikle seg før et serviceintervall. Dette er ofte lite avvik som manifestere seg i økning av drivstofforbruket eller begynnelse av nedsatt smøremiddelkvalitet. En oljeskjekk ta fra prøvetakning til et sertifisert prøveresultat ikke mer enn fire dager. Det vil si at en liten prøvetakning vil sørge for å spare mange titalls tusen kroner i vedlikeholdskostnader og nedetid av maskiner eller fartøy.

På den andre siden er det ofte ikke nødvendig å utføre en komplett service som er ikke bare krevende på kostnadssiden, men også ofte unødvendig. En konstant måling av drivstofforbruket og oljekvalitet kan gi teknisk tilstrekkelige informasjoner om motorens tilstand.

Blue Thing har en bred erfaring i prosedyre rund drivstoffmåling og etter installasjon av drivstoffmålesystemer. Dette innebær også IT service som gi alle nødvendige forbruksinformasjoner til rorhuset og til rederiets landkontor. Alle forbruks- og driftsdata kan visualiseres tilpasset til brukerens behov.

Med tanke på utslippsreduksjon på alle typer motorer gjennomføre vi utslippsmålinger med Testo målesystemer som er offisielt godkjent for måling av alle viktige gasser i eksosen. Det vil gi til viktige informasjoner om det er mulig å senke kostnader i henhold til regelverket. I forbindelse med vårt QM teknologien kan vi dermed tilby en service som kan redusere driftskostnader på en båndbredde som omfatter mer enn bare drivstoffkostnader.

Generelt kan ter strategier velges for bærekraft:

  • Effektivitetsstrategien,
  • Konsistensstrategien og
  • Tilstrekkelighetsstrategien

Effektivitetsstrategien handler om å finne alle mulige måter å være effektivt på best mulig utnyttelse av kjente muligheter for å være mest effektivt i bruk av ressurser uten å innføre ytterlige tiltak som kreve ekstra ressurser eller investeringer.

Konsistensstrategien handler om å velge materialer og ressurser som er i sin helhet kompatible til miljøet, med andre ord naturen kan fordøye disse materialer og ressurser uten a bli skadet.

Tilstrekkelighetsstrategien er den egne definisjon som setter taket for økonomiske begrensninger hvorvidt konsistensstrategien kan omsettes i bedriftens virkemåte i henhold til miljømessige konsekvenser fra bedriftens produksjon og handlingsmåte.

Alle tre strategier skulle ikke skilles fra hverandre i beslutninger som gjelder økonomi og ansvar i alle ledd i produksjons- og handligsprosessen i en bedrift.

Økonomiske resonnementer strider imidlertid ikke mot den økologiske tilnærmingen i bærekraft. Bærekraft er en kjerneprinsippet for ressursutnyttelse. Ressurser som ikke generere merverdi koster penger i en fremtid i en verden av knappe og dermed dyrere råvarer.

 

Emission testing

To give our clients a baseline for decision making we use the Testo 350 for emission testing. 

The rugged testo 350 portable gas analyzer is ideal for a wide range of professional industrial emission measurements and analysis applications, and is excellently suited for complex data compilation using TECsoft emission compliance software.

The testo 350 combustion gas analyzer is made up of two units:

  • The testo 350 control unit is used to control emission measurements. It has a clearly structured graphic display and four different menu applications to choose from: burner / gas turbine / motors / user-defined applications. The instructions on the display guide you through the measurement and make the steps leading up to it easier. This saves both time and hassle. The control unit can also be used to control the analyzer box when it is not at the exhaust gas pipe or measurement site. This is advisable when working on larger systems.
  • The testo 350 analyzer box contains the sensor system and the electronics. It comes standard equipped with an O2 gas sensor. At least one more sensor is needed (maximum of 6) to operate the box. Optional sensors include sensors for CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2S, and CXHY.

Fuel consumption monitoring

Fuel consumption monitoring for vehicles and stationary objects allows a machinery-owner or fleet operator to solve a number of tasks:

  • Optimizing machinery operation modes
  • Engine hours and machinery downtime monitoring
  • Recalculation of fuel consumption quotas
  • Fuel theft prevention
  • Prediction of maintenance date

Benefits of implementing fuel consumption monitoring:

Another important task is solved – engine operating time monitoring. That helps fleet manager to exclude inappropriate use or excessive downtime of the machinery.

Engine operation time recording also helps to shift to a performance-based pay system for drivers and operators of the equipment. That means drivers are paid for actual working time and achieved fuel economy score.

Fuel consumption monitoring system allows machinery-owner to recalculate fuel consumption quotas for each unit of equipment.
Our experience shows that fleets, which operate less common tractors or special vehicles, have just a general idea of ​​the real consumption of diesel fuel. The consumption rates (quotas) approved by governmental bodies or by the company’s internal documentation is also inaccurate because they do not include influence of machinery working conditions.

Blue Thing Norway AS
Rypeveien 18, 9015 Tromsø, Norway
Phone: +47 47657287
© 2021 Blue Thing Group AB- All rights reserved 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.